Tag Archives: sahabat

Ihwal Para Sahabat

Orang-orang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah….”(QS. At-Taubah; 101)

———————————————————————-

Rasulullah Saw telah membawa agama ini sebagai petunjuk bagi manusia. Islam telah memuliakan manusia dari keterhinaannya, membawa dan menunjuki mereka kepada cahaya kemuliaan. Inilah yang terjadi pada masyarakat Arab pasca diutusnya Rasul. Mereka mendapatkan kedudukan mulia di sisi Rabb sekalian alam. Rasul telah membimbing mereka dengan cahaya Rabbani. Menjadikan mereka manusia-manusia utama. Bahkan mereka lah generasi terbaik umat ini, dan mereka lah orang-orang yang disebut sebagai sahabat Rasul yang menemani beliau dalam menapaktilasi perjalanan dakwah. Mereka lah generasi yang paling baik pemahamannya terhadap Al-Qur’an dan As-Sunnah. Sehingga ihwal kehidupan mereka senantiasa mendapat perhatian dari umat ini.

Para sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman dan mengikuti beliau dalam dakwahnya. Menurut bahasa1: Sahabat itu bentuk mashdar yang berarti as-Shuhbah (bersahabat). Dari situ muncul kata as-shahabi, as-shahib, bentuk jamaknya adalah ashhab. Yang banyak digunakan adalah kata as-shahabat, yang berarti ashhab (para sahabat).

Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar2: “Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Nabi saw. dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beragama Islam.” Adapun kebanyakan ulama ushul berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sahabat adalah3: “orang yang lama bersahabat dengan Nabi Saw. dan banyak duduk bersamanya dengan cara mengikutinya dan mengambil hadits darinya”. Namun ada pendapat lain (dan ini yang lebih tepat) seperti yang dikemukakan oleh Imam al-Hafizh Abu Bakar Ahmad bin Ali yang mengutip perkataan Continue reading Ihwal Para Sahabat